JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökningsavgifter och kostnader

Ansökningsavgifter 

 • I ansökningsmål som rör vattenverksamhet tar mark- och miljödomstolen ett särskilt beslut om ansökningsavgift. Avgiftens storlek bestäms enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
 • I mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet tas det inte ut någon ansökningsavgift. När det gäller miljöfarlig verksamhet finns det ett system med årliga avgifter för prövning och tillsyn som administreras av länsstyrelsen.
 • För en ansökan om stämning eller genstämning i t.ex. mål om miljöskadestånd tas det ut en ansökningsavgift om 2 800 kr.
 • En ansökan om bygdeavgiftsmedel eller ansökan om godkännande av säkerhet enligt miljöbalken har en avgift på 900 kr. 
 • En ansökan om stämning enligt VA-lagen kan kosta olika mycket enligt följande

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp 
(22 150 kr för 2016) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr.

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 150 kr för 2016) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr.

För mål som har inletts hos Kronofogden tas en tilläggsavgift på 600 kr alternativt 2 500 kr ut för den fortsatta handläggningen i domstol.

 För följande måltyper utgår ingen ansökningsavgift

 • Ansökan om utdömande av viten
 • Överklagade mål enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
 • Överklagade fastighetsmål men observera att däremot kan parterna bli skyldiga att betala motpartens rättegångskostnader

 

Rättegångskostnader

 • I ansökningsmål rörande vattenverksamhet ska sökanden svara för sina egna och motparternas kostnader vid mark- och miljödomstolen.
 • I mål om miljöfarlig verksamhet svarar var och en för sina rättegångskostnader.
 • I de mål som har inletts med en stämning kan den som förlorar få ersätta motpartens rättegångskostnader. Detta inkluderar ersättning till vittnen och sakkunniga. Staten svarar i de flesta fall för lokalkostnader i samband med sammanträden. I mål rörande exempelvis expropriation är det dock sökande som står för rättegångskostnaderna.
 • I överklagade fastighetsmål kan förlorande part föreläggas att betala motparts rättegångskostnader. Rättegångskostnad utgörs i huvudsak av ombuds- och utredningskostnader. I vissa mål där en eller flera fastigheter tvingas avstå mark eller upplåta rättigheter är det normalt att den som har sökt förrättningen har att ersätta motpartens skäliga rättegångskostnader oavsett utgången i målet.
 • För va-mål är huvudregeln är vardera parten står sina egna rättegångskostnader. I mål om inlösen och ersättning för onyttiga anläggningar svarar huvudmannen för den allmänna va-anläggningen för egna och motpartens rättegångskostnader.

 

Domstolskostnader

I ansökningsmål det vill säga både mål rörande vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet är sökanden skyldig att ersätta mark- och miljödomstolens kostnader för

-          kungörelser,

-          aktförvarare,

-          sakkunniga som har tillkallats av domstolen, och

-          lokaler för sammanträden.

 

Praktisk information

Ansökningsavgift inbetalas via vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster)

Om ansökningsavgiften inte betalas kan domstolen avvisa målet.

Information om att få ut allmänna handlingar och avgifter för detta se här.

Upplysningsvis reserverar sig domstolen för att det kan förekomma avgifter och kostnader som inte redovisas ovan. 
Senast ändrad: 2017-05-09