JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Digital kommunicering

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt började kommunicera digitalt fr.o.m. den 20 oktober 2014

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att i största möjliga mån övergå till digital kommunicering med vanligt förekommande aktörer i domstolen. Det innebär att handlingar från domstolen skickas via e-post istället för i brev. Domstolen önskar också att handlingar till domstolen i normalfallet skickas enbart digitalt i PDF-format via e-post.

Överlämnande av mål till mark- och miljödomstolen måste även fortsättningsvis ske i pappersform. Detta på grund av att domstolens ärendehanteringssystem saknar möjlighet att hantera underinstansens akt elektroniskt.


Varför denna förändring?

Genom att handlingar skickas och bevaras digitalt minskar domstolens miljöbelastning samtidigt som flertalet inblandade kan minska kostnader och tidsåtgång för tryck, porto och övrig pappershantering. Digital hantering har efterfrågats av flera aktörer i domstolen och kan förbättra förutsättningarna för en snabbare och mer effektiv handläggning. Genom att vi har digital tillgång till handlingarna i vårt ärendehanteringssystem kan vi också ge er bättre service.


Varför PDF-format?

Vårt tekniska system för digitalt bevarande av handlingar bygger på PDF-formatet. Det är ett format som kan läsas gratis av alla, vilket gör handlingarna läsbara vid vidaresändning utanför domstolen.

Om ni som avsändare skapar PDF-dokumentet direkt från ert ordbehandlingsprogram ökar den grafiska kvaliteten på det insända materialet vilket även är till fördel för senare mottagare av dokumentet.


När kan det vara aktuellt att skicka handlingar i pappersformat?

Handlingar som enligt lag ska vara egenhändigt undertecknade behöver fortfarande skickas in i pappersformat, t.ex. stämningsansökningar, ansökningshandlingar och fullmakter (om så krävs). I mål om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken måste ansökan, komplet­teringar till ansökan samt omfattande material skickas i pappersformat och i det antal exemplar som domstolen anser behövligt. Domstolen kan vid behov komma att efterfråga även övriga handlingar i pappersformat. Domstolen ser gärna att handlingarna därutöver också sänds in i digitalt format. Omfattande material kan istället för att skickas med e-post ges in på USB eller CD-skiva.

Överlämnande av mål till mark- och miljödomstolen måste även fortsättningsvis ske i pappersform. Detta på grund av att domstolens ärendehanteringssystem saknar möjlighet att hantera underinstansens akt digitalt.

Handlingar som innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess får av säkerhetsskäl inte skickas med e-post.


Hur ska det gå till i praktiken?

Inkommande handlingar

Inkommande handlingar till mark- och miljödomstolen, inkl. överklaganden, skickas till registratorbrevlådan mmd.vanersborg@dom.se

Ämnesraden bör innehålla uppgift om målnummer. Texten i e-postmeddelandet bör som regel endast vara ett missiv med en kort beskrivning av bifogade handlingar och inte innehålla några uppgifter i sak. Maxstorleken på e-post som domstolen kan ta emot är för närvarande 30 Mb (inkl. bifogade filer).

Det är tillräckligt att en handling skickas med e-post. Att skicka samma handling på flera olika sätt (t.ex. med e-post, fax och vanlig post) innebär onödigt merarbete för alla. Handlingar som under beredningen av mål skickas digitalt behöver inte undertecknas om inte domstolen särskilt efterfrågar detta.

Utgående handlingar

Utgående handlingar från mark- och miljödomstolen kommer att skickas till respektive aktörs e-postadress. Som huvudregel kommer all korrespondens, exempelvis förelägganden, kallelser, domar och beslut, ske enbart via e-post. Även bevis om laga kraft kommer att skickas digitalt via e-post.

För myndigheter och kommuner används tillgänglig e-postadress till respektive registratorsbrevlåda. E-post till kommunala nämnder skickas i första hand till nämndens registratorsbrevlåda och för det fall sådan e-postadress saknas till kommunen som får vidarebefordra handlingarna till berörd nämnd.

För advokater och biträdande jurister vid advokatbyrå används i första hand den e-postadress som domstolarna erhåller genom Advokatsamfundet. 

Information om de nya rutinerna är skickad till berörda myndigheter och professionella aktörer vid mark- och miljödomstolen.
Senast ändrad: 2014-10-08