JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål

Mark- och miljödomstolen kan antingen pröva fastighetsmål som första instans eller som andra instans (överklagade mål).

 

Förstainstansmål

I vissa fastighetsmål ska talan väckas hos mark- och miljödomstolen genom stämning, t.ex. tomträttsmål, expropriationsmål, ersättningsmål enligt bl.a. väglagen och klander av stämmobeslut eller sysslomans redovisning enligt fastighetsbildningslagen. Ett annat exempel är mål enligt plan- och bygglagen om t.ex. gatukostnader.

 

Överklagade mål

Vilka mål rör det sig om?

Överklagade fastighetsmål kan röra frågor om fastighetsgränser, intrång, inlösen, ersättning och avgifter. I överklagade fastighetsmål fattas det första beslutet av lantmäterimyndigheten.

Vad ska ett överklagande innehålla?

Ett överklagande ska innehålla uppgift om

  1. kontaktuppgifter till den som klagar, dvs. namn och fullständig adress (texta tydligt),
  2. det beslut som överklagas,
  3. den ändring som begärs (yrkas), samt
  4. skälen till varför beslutet bör ändras.

Målens handläggning

Ett överklagande skickas till beslutsmyndigheten som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om målet kommit in i rätt tid överlämnas det till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

Huvudregeln är att handläggningen hos mark- och miljödomstolen är skriftlig. Mark- och miljödomstolen meddelar i många fall dom utan att några handlingar skickas till parterna. Domen skickas då direkt hem till den som har överklagat. Det förekommer att mark- och miljödomstolen skickar överklagandet till beslutsmyndigheten och eventuella enskilda motparter som får möjlighet att svara. Den som har överklagat kan därefter få möjlighet att bemöta de yttranden som har kommit in.

 

Här får du reda på mer

Detaljerad information om fastighetsmål hittar ni här, PM-fastighetsmål. Ytterligare information finns även i PM Stämningsmål och PM överklagandemål (miljömål).
Senast ändrad: 2018-08-03