JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

  

Målnr          Sökande Saken   Kommun

Remisstidens
utgång

M 2613-17

 

Alingsås kommun

Ansökan om tillstånd att för vattenförsörjning bortleda grundvatten från befintlig uttagsbrunn i Nolhaga m m

 

Alingsås

 16 april 2018

M 2615-17

 

Alingsås kommun

Ansökan om tillstånd att för vattenförsörjning bortleda grundvatten från befintlig uttagsbrunn i sjukhuset, mm

 

Alingsås

 16 april 2018

M 465-17

 

Trafikverket 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och arbeten i anslutning till Natura 2000-område: Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg – Hamra

 

Varberg

  7 maj 2018

M 437-17

 

Leif Jensen

Ansökan om tillstånd för bibehållande av befintlig flytbrygga, lagligförklaring av småbryggor/bryggdäck samt utrivning av småbryggor/fundament inom fastigheten Rösselvik 1:6 i Tjörns kommun

 

Tjörn

 20 april 2018

M 2842-16

 

Ahlström-Munksjö Paper AB

Ansökan om tillstånd för nuvarande och utökad verksamhet vid Billingsfors Bruk i Bengtsfors kommun

 

Bengtsfors

 13 april 2018

M 2574-17

 

Göteborgs stad och Södra Älvstranden Utveckling AB

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. MB för anläggande av vattenanläggningar vid Masthuggskajen i Göta älv (Järnvågen), Göteborgs kommun 

 

Göteborg

 15 maj 2018

M 2313-17

 

Renova AB

Ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöbalken till förbränning av avfall vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborgs kommun

 

Göteborg

 18 maj 2018

M 3697-17

 

Renova AB

Ansökan om ändringstillstånd enligt 9 och 16 kap miljöbalken för verksamhet vid Fläskebo avfallsanläggning, Härryda kommun

 

Härryda

 28 maj 2018

M 4327-17

 

Svevia AB

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till bergtäkt m.m inom fastigheten Örs-Eriksbyn 1:53 i Melleruds kommun

 

Mellerud

  1 juni 2018Senast ändrad: 2018-04-17