JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål

Mark- och miljödomstolen kan antingen pröva miljömål som första instans eller som andra eller tredje instans (mål inkomna genom överklagande).

 

Förstainstansmål

När det gäller vissa måltyper inom miljöbalkens ram är mark- och miljödomstolen första instans, d.v.s. den som först handlägger målet. Det gäller ansökningar om tillstånd, stämningsmål och vitesmål.

 

Ansökningar om tillstånd

En vanlig måltyp vid mark- och miljödomstolen är sådana ansökningsmål där en verksamhetsutövare ansöker om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet.

 

Miljöfarlig verksamhet

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader och anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft, vatten eller som på annat sätt medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, t.ex. genom buller. Bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och om bl.a. tillståndsplikt för sådana verksamheter finns i 9 kap. miljöbalken och i miljöprövningsförordningen. Mark- och miljödomstolen prövar tillstånd som rör större verksamheter t.ex. utsläpp från en industri. Ytterligare information om tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet finns sammanställt i PM miljöfarlig verksamhet.

 

Vattenverksamhet

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Vanligt förekommande mål om vattenverksamhet är ansökningar om tillstånd till uppförande av broar, hamnanläggningar, anläggningar för reglering av vattendrag samt andra verksamheter inom vattenområden, utförande av muddring, sprängning och rensning i vattenområden, bortledning av grund- och ytvatten för olika ända-mål, åtgärder för markavvattning, t.ex. dikning, sjösänkning och invallning.

Ytterligare information om tillståndsprövningen av vattenverksamhet finns sammanställt i PM vattenverksamhet.

 

Bygdeavgiftsmedel

Vattenregleringsföretagen och kraftverksägarna betalar årligen bygdeavgifter som fonderas av länsstyrelsen. Större delen av avgifterna används till allmänna ändamål för den bygd som berörs av kraftverken eller vattenregleringarna. Resterande del används för att ersätta skador som uppkommit längs reglerade vattendrag och sjöar, och som inte tidigare ersatts. Ytterligare information om bygdeavgiftsmedel se PM Bygdeavgiftsmedel.  För ansökan om bygdeavgiftsmedel har en blankett tagits fram, se ansökningsblankett.

 

Stämningsmål

Stämningsmål rör tvister mellan parter; ibland mellan enskilda parter och ibland, som i mål om ersättning enligt 31 kap. miljöbalken, mellan enskild part och staten. Stämningsmål enligt miljöbalken avser främst miljöskademål och ersättningsmål men också mål som har anknytning till vattenverksamhet. Några exempel på stämningsmål som handläggs vid mark- och miljödomstolen är mål om ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt miljöbalken, ersättning för miljöskador (t.ex. sprängskador) eller fördelning av solidariskt ansvar mellan flera som är ansvariga för förorenade områden.

Ytterligare information om stämningsmål finns sammanställt i PM stämningsmål.

 

Vitesmål

Vitesmål är mål där tillsynsmyndigheter, t.ex. länsstyrelser och kommunala miljönämnder, ansöker om utdömande av vite enligt förelägganden som de har beslutat om med stöd av miljöbalken och där föreläggandet inte har följts. Information om vad en ansökan om utdömande av vite bör innehålla finns sammanställt i PM vitesmål.

 

Överklagandemål

Många frågor enligt miljöbalken prövas först av kommunernas miljönämnder eller motsvarande, av länsstyrelserna eller av en central förvaltningsmyndighet, t.ex. Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Exempel på vanliga miljömål är strandskyddsdispenser, tillstånd till avloppsanordningar och miljösanktionsavgifter.

Miljöprövningsdelegationernas tillstånd till miljöfarlig verksamhet såsom industrier, deponier, täkter, förbränningsanläggningar, vindkraftparker m.m. överklagas också till mark- och miljödomstol.

Ytterligare information om prövningen av mål inkomna genom överklagande finns sammanställt i PM överklagandemål.
Senast ändrad: 2018-05-09