JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

VA-mål

Sedan den 1 januari 2016 är Statens va-nämnd nedlagd och mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster handläggs av mark- och miljödomstolen i den domkrets där anläggningen är belägen.

 

 

Sveriges fem mark- och miljödomstolar är inordnade vid tingsrätterna i Vänersborg, Växjö, Nacka, Östersund och Umeå. 

Mer information om respektive domstols domsområde samt övrig information finns på domstolarnas hemsidor, se www.domstol.se för att söka rätt domstol.

Mark- och miljödomstolen kan antingen pröva s.k. VA-mål som första instans (stämningsmål) eller som andra instans (överklagandemål).

 

Förstainstansmål

I vissa VA-mål ska talan väckas hos mark- och miljödomstolen genom stämning.

Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga.

Ansökan om betalningsföreläggande beträffande avgifter görs vid kronofogdemyndighet. Om ansökningen bestrids och målet på grund därav hänskjuts till rättegång, skall det överlämnas till mark- och miljödomstolen som i fortsättningen handlägger målet.

För att en stämningsansökan ska behandlas krävs att sökanden erlägger en ansökningsavgift.

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr för 2016) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr.

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr för 2016) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr.

Närmare upplysningar om vad en stämningsansökan enligt lagen om allmänna vattentjänster ska innehålla hittar Du här, PM Stämningsmål VA.


Överklagade mål

Vilka mål rör det sig om?

Överklagade VA-mål gäller mål där en länsstyrelse har förelagt en kommun att inrätta en allmän VA-anläggning och att utöka ett verksamhetsområde med hänsyn till miljön och hälsoskyddet. Det är endast kommunen som har rätt att överklaga dessa beslut.

Vad ska ett överklagande innehålla?

Ett överklagande ska innehålla uppgift om

  1. kontaktuppgifter till den som klagar, dvs. namn och fullständig adress (texta tydligt),
  2. det beslut som överklagas,
  3. den ändring som begärs (yrkas), samt
  4. skälen till varför beslutet bör ändras.


Målens handläggning

Ett överklagande skickas till beslutsmyndigheten som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om målet kommit in i rätt tid överlämnas det till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

Huvudregeln är att handläggningen hos mark- och miljödomstolen är skriftlig. Mark- och miljödomstolen meddelar i många fall dom utan att några handlingar skickas till parterna. Det förekommer att mark- och miljödomstolen skickar överklagandet till beslutsmyndigheten och eventuella enskilda motparter som får möjlighet att svara.
Senast ändrad: 2018-08-03