JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ordlista

 

Denna ordlista försöker förklara en del ord och uttryck som förekommer på hemsidan. Den berör främst sådant som gäller allmän domstol. Ordlistan är inte heltäckande.


Aktförvarare

 

 

 

 

 

 

Allmän domstol

 

 

Avrinningsområde

I ansökningsmål som gäller miljöfarliga verksamheter eller vattenverksamheter förordnar mark- och miljödomstolen en eller flera personer på orten att förvara ett exemplar av handlingarna i målet, s.k. aktförvarare.

Tingsrätt - Hovrätt - Högsta domstolen. Jfr förvaltningsdomstol

Med avrinningsområde menas ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar till havet genom ett enda utlopp eller delta. Landområdet avvattnas alltså via samma vattendrag.

Belastningsregister

Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. i brottmål registreras. I de allra flesta brott mål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade.

Beredningsjurist

Juridiskt utbildad tjänsteman - ofta tidigare tingsnotarie - som biträder rätten med att förbereda målen och med att skriva förslag till avgöranden. Tjänstgör också som protokollförare.

Domkrets

Det geografiska område inom vilket domstol är behörig att ta upp mål. Detsamma som domsaga.

Domsaga

Detsamma som domkrets

Domstolshandläggare

Tjänsteman utan juristutbildning som svarar för den praktiska hanteringen av mål och ärenden. Kan efter förordnande vara behörig att fatta beslut i en del förberedande frågor.

Fiskal

Icke ordinarie domare som är under utbildning. Kallas tingsfiskal vid tjänstgöring i tingsrätt och hovrättsfiskal vid tjänstgöring i hovrätt.

Frivården

Organisation inom kriminalvården som administrerar påföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst m.m. I mål där påföljden kan bli fängelse begär domstolen ofta ett yttrande från Frivården. Detta yttrande tjänar som ett underlag när domstolen bestämmer om påföljden skall bli fängelse eller t.ex. villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Fysisk person

En levande människa (jfr. juridisk person)

Förvaltningsdomstol

Förvaltningsrätten - Kammarrätten - Högsta Förvaltningsdomstolen. Jfr. allmän domstol.

Hovrättsassessor

Färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst. Kan tjänstgöra i hovrätt eller i tingsrätt.

Huvudförhandling

Kallas i dagligt tal rättegång. Förhandling i tvistemål eller brottmål där målet gås igenom och vittnesmål m.m. tas upp. Efter huvudförhandlingen skall domstolen avgöra målet. 

Juridisk person

 

 

 

Kärande

Någon form av sammanslutning t.ex. bolag, förening, kommun, landsting, staten.

För att tingsrätten skall pröva en tvist krävs att en ansökan om stämning ges in. Den som ansöker om stämning och på så sätt väcker talan i domstolen kallas kärande. Den som ansökan riktas mot och som blir kärandens motpart i domstolen kallas svarande.

Lagman

Ordinarie domare som är chef för en tingsrätt eller förvaltningsdomstol.

Lottning

 

 

 

 

 

 

Miljöfarlig

verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

Miljökonsekvens-

beskrivning (MKB)

 

 

 

 

 

Fördelning av inkommande mål och ärenden på de olika rotlarna. Målen lottas genom att de fördelas på rotlarna i tur och ordning allt eftersom de kommer in. Varje typ av mål lottas för sig.

Med miljöfarlig verksamhet menas bl.a. sådan verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom utsläpp, buller, förorening av mark, luft eller vatten. Andra typer av miljöfarliga verksamheter räknas upp i 9 kapitlet miljöbalken.

Enligt miljöbalken krävs det i många fall att den som ska starta eller förändra en verksamhet skall upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. En MKB skall beskriva och ge underlag för en samlad bedömning av verksamhetens effekter på människors hälsa, djur, växter, mark, luft, vatten, klimat, m.m. MKB:n skall innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet. Om verksamheten medför en betydande miljöpåverkan ställs särskilda krav på vilka uppgifter MKB:n skall innehålla.

Muntlig förberedelse

Förhandling som syftar till att bereda målet inför den slutliga huvudförhandlingen. Under vissa förutsättningar kan ett tvistemål avgöras i anslutning till den muntliga förberedelsen. Muntlig förberedelse förekommer mera sällan i brottmål.

Målsägande

En fysisk eller juridisk person som drabbats av ett brott. Vissa brott (t.ex rattfylleri) drabbar inte någon och då finns inte heller någon målsägande.

Målsägandebiträde

En person (oftast en jurist) som skall hjälpa och stödja målsäganden i ett brottmål. Målsägandebiträde blir oftast aktuellt när någon utsatts för allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Målsägandebiträdet förordnas av domstolen och får sin ersättning av staten.

Notarie

Se Tingsnotarie

Nämndeman

 

 

 

 

 

Olägenhet

Vald ledamot av rätten, som dömer tillsammans med yrkesdomare i brottmål och familjemål. Förekommer i tingsrätt, länsrätt, hovrätt och kammarrätt.

Som en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening betraktas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Ordinarie domare

Domare som utnämnts av regeringen på en fast domartjänst.

Protokollförare

Tjänsteman utan juristutbildning som tjänstgör som protokollförare vid olika typer av förhandlingar. Även tingsnotarier och beredningsjurister tjänstgör ofta som protokollförare. Den som är protokollförare vid en förhandling Ingår inte i rätten, dvs. han eller hon har inte rösträtt när rätten skall fatta beslut.

Registrator

Tjänsteman utan juristutbildning som registrerar inkommande mål och ärenden och fördelar målen på de olika rotlarna.

Rotel

Arbetsenhet inom en domstol. En rotel består (oftast) av en domare, en tingsnotarie eller protokollförare och en domstolssekreterare.

Rådman

 

 

Sakägare

 

 

 

 

 

 

Svarande

Ordinarie domare i en tingsrätt eller förvaltningsdomstol.

Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därför avgöras av domstolen från fall till fall.

Den som väcker talan i domstolen kallas kärande. Kärandens motpart i domstolen kallas svarande. Se även kärande.

Tilltalad

Den som är åtalad i målet, dvs. den som enligt åklagaren uppfattning har gjort sig skyldig till ett brott. Brottmålsrättegångens syfte är i första hand att avgöra om den tilltalade har begått brottet eller inte.

Tingsdag

Benämning på i förväg fastlagda dagar då tingsrätten handlägger brottmål. 

Tingsnotarie

 

 

 

Vattenverksamhet

En (oftast) nyutexaminerad jurist som gör en två år lång praktiktjänstgöring vid tingsrätten.

Med vattenverksamhet menas bl.a. uppförande av anläggningar i vatten, muddring och andra åtgärder i vatten som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Andra typer av vattenverksamheter räknas upp i 11 kapitlet miljöbalken.

 

Till toppen
Senast ändrad: 2014-05-21