JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

SAAB

2014-12-23

Framställningar om förskottsbetalning av arvode

Framställningar om förskottsbetalning av arvode finns publicerade i länklistan till höger.

 


 

2014-08-14

Beslut om förskottsbetalningar av arvoden

Tingsrätten har tagit beslut angående konkursförvaltarnas begäran om förskottsbetalningar av arvoden.

Protokoll med beslut finns publicerade i länklistan till höger. 


 

2014-07-01

 

Framställningar om förskottsbetalning av arvode

Framställningar om förskottsbetalning av arvode finns publicerade i länklistan till höger.


 

2014-06-23

Bevakningsförfarande i Saab Automobile AB´s konkursbo

Konkursförvaltarna har gett in begäran om bevakningsförfarande i Saab Automobile AB´s konkurs. Tingsrätten har fattat beslut om att bevakningsförfarande ska ske.

Begäran och beslut, underrättelse samt information om bevakningsförfarande finns i länklistan till höger.

 


 

2014-01-21

Beslut om förskottsbetalningar av arvoden

Tingsrätten har tagit beslut angående konkursförvaltarnas begäran om förskottsbetalningar av arvoden.

Protokoll med beslut finns publicerade i länklistan till höger. 


2013-12-23

Framställningar om förskottsbetalning av arvode

Framställningar om förskottsbetalning av arvode finns publicerade i länklistan till höger.


 

2013-08-30

Beslut om förskottsbetalningar av arvoden

Tingsrätten har tagit beslut angående konkursförvaltarnas begäran om förskottsbetalningar av arvoden.

Protokoll med beslut finns publicerade i länklistan till höger. 


2013-07-01

Framställningar om förskottsbetalning av arvode

Framställningar om förskottsbetalning av arvode finns publicerade i länklistan till höger.

 


2013-06-18

Bevakningsförfarande i Saab Automobile Powertrain AB´s konkursbo

Konkursförvaltarna har gett in begäran om bevakningsförfarande i Saab Automobile Powertrains AB´s konkurs. Tingsrätten har fattat beslut om att bevakningsförfarande ska ske.
Begäran och beslut, underrättelse samt information om bevakningsförfarande finns i länklistan till höger.


 

2013-02-27

Bevakningsförfarande i Saab Automobile Tools AB´s konkursbo

Konkursförvaltarna har gett in begäran om bevakningsförfarande i Saab Automobile Tools AB´s konkurs. Tingsrätten har fattat beslut om att bevakningsförfarande ska ske.
Begäran och beslut, underrättelse samt information om bevakningsförfarande finns i länklistan till höger.


 

2013-01-14

Beslut om förskottsbetalning av arvode

Tingsrätten har tagit beslut angående konkursförvaltare Anne-Marie Pouteaux och Hans L. Bergqvists begäran om förskottsbetalning av arvode.

Protokoll med beslut finns publicerade i länklistan till höger. 


2012-12-03

Framställningar om förskottsbetalning av arvode

Tingsrätten har mottagit framställningar om förskottsbetalning av arvode från konkursförvaltarna i SAAB-konkurserna. Före tingsrätten fattar beslut om förskottsbetalning, ska Tillsynsmyndigheten yttra sig. Det är ännu inte klart när tingsrätten kan få yttrande från Tillsynsmyndigheten.

Framställningarna finns publicerade i länklistan på tingsrättens hemsida.


2012-11-30

Förvaltarberättelser

Konkursförvaltarna i Saab-bolagen har idag till tingsrätten gett in förvaltarberättelserna jämte bilagor. Dessa finns att läsa i sin helhet under fliken 'Allmän information' på konkursförvaltningens hemsida www.konkursboet.se 

Tingsrätten hänvisar till denna hemsida.


2012-11-30

Förvaltarberättelser

Tingsrätten har fått besked om att förvaltarberättelserna kommer inkomma under dagen. Så snart dessa har mottagits kommer ny information lämnas på denna sida.


2012-11-15

 

Anstånd med förvaltarberättelser i SAAB-konkurserna

Förvaltarna har ansökt om anstånd med att ge in förvaltarberättelserna i SAAB-konkurserna till den 30 november 2012. Anstånden har beviljats. Ansökan med påtecknade beslut finns publicerade på tingsrättens hemsida.


2012-04-27

Tingsrättens protokoll från edgångssammanträden

Tingsrättens protokoll från edgångssammanträden i Saab-konkurserna finns publicerade på tingsrättens hemsida. 


 

2012-04-16

Redogörelse från Guy Lofalk

Guy Lofalk har gett in en redogörelse för uppdraget som rekonstruktör i Saab-bolagen till tingsrätten.

Redogörelsen publiceras på tingsrättens hemsida.


2012-04-10

Bouppteckningar i Saab-konkurserna            

Konkursförvaltarna i Saab-bolagen har idag till tingsrätten gett in konkursbouppteckningar jämte bilagor. Dessa finns att läsa i sin helhet under fliken 'Allmän information' på konkursförvaltningens hemsida www.konkursboet.se 

Tingsrätten hänvisar till denna hemsida.

Sammanfattning av konkursbouppteckningarna finns att läsa på tingsrättens hemsida (se länkspalt till höger).

 


2012-01-12

Beslut om medförvaltare i Saab-konkurserna

Tingsrätten har beslutat att advokaten Kent Hägglund, Advokatfirman DLA Nordic, Box 7315, 103 90 Stockholm, förordnas till medförvaltare i Saab-bolagens konkurser.

Besluten publiceras på tingsrättens hemsida.

 


2012-01-11

Yttrande från Tillsynsmyndigheten beträffande medförvaltare i Saab-konkurserna

Yttrande från Tillsynsmyndigheten beträffande förvaltarnas begäran om en medförvaltare har inkommit till tingsrätten. Yttrandet och bilagor till yttrandet publiceras på tingsrättens hemsida.

Tingsrätten avser att meddela beslut i frågan torsdag 12 januari 2012 kl. 14.00. 

Beslutet kommer att publiceras på tingsrättens hemsida.


2012-01-09

Ansökan om medförvaltare i Saab-konkurserna

Förvaltarna i Saab-konkurserna har i dag inkommit med en begäran om en medförvaltare. Förvaltarnas begäran har översänts till Tillsynsmyndigheten för yttrande senast den 12 januari 2012 kl. 14.00.

Tingsrätten avser att därefter meddela beslut i frågan.

Förvaltarnas begäran publiceras på tingsrättens hemsida. Även beslutet kommer att publiceras på hemsidan.


2011-12-19

Tingsrätten har idag försatt SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB i konkurs

Tingsrätten har idag försatt SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB i konkurs.

Till förvaltare i konkurserna har advokaterna Hans Bergqvist, Advokatfirman Delphi Göteborg, och Anne-Marie Pouteaux, Wistrands Advokatbyrå Göteborg, utsetts.

För frågor om verksamheten i konkursen och lönegaranti m.m. hänvisas till förvaltarna.

Edgångssammanträde kommer att hållas i tingsrättens lokaler den 16 april 2012 kl 10.00.

Tingsrättens beslut publiceras på tingsrättens hemsida.

 


2011-12-19

SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB ansöker om att bli försatta i konkurs

SAAB Automobile Aktiebolag, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB har idag ansökt om att bli försatta i konkurs. Tingsrätten avser att pröva ansökan och utse förvaltare skyndsamt.

Dagen sammanträde i fråga om rekonstruktionens upphörande m.m. i Vänersborgs kommunhus ställs in.

Ansökan publiceras på tingsrättens hemsida. Tingsrättens beslut kommer att publiceras på tingsrättens hemsida så fort det är meddelat.


2011-12-16

Dagordningen inför sammanträdet den 19 december 2011 finns i kolumnen till höger.


2011-12-16

Tingsrätten har avslagit Guy Lofalks begäran om att omedelbart bli entledigad från uppdraget som rekonstruktör. Beslutet finns i kolumnen till höger.

 


2011-12-15

Begäran om förordnande av ny rekonstruktör

Saab-bolagen har begärt att en annan advokat än den tidigare föreslagne L-H Andersson ska förordnas som ny rekonstruktör.Skrivelsen publiceras på tingsrättens hemsida.


2011-12-14

Begäran om entledigande från uppdraget som rekonstruktör och förordnande av ny rekonstruktör

Saab-bolagen och Guy Lofalk har idag gemensamt begärt att Guy Lofalk ska entledigas som rekonstruktör och att som ny rekonstruktör ska förordnas advokaten Lars-Henrik Andersson.

Frågan kommer att prövas vid sammanträde 2011-12-19.

Saab-bolagen och Guy Lofalks begäran publiceras på tingsrättens hemsida.

 


2011-12-13

Saab-bolagen begär sammanträde i frågan om rekonstruktionens upphörande m.m.

Saab-bolagen har idag begärt att tingsrätten prövar rekonstruktörens begäran att rekonstruktionen ska upphöra vid ett sammanträde. 

Bolagen har också begärt förlängning av tiden för företagsrekonstruktionen.

Tingsrätten kommer att pröva frågorna om rekonstruktionens upphörande respektive förlängning vid ett sammanträde. Sammanträdet, som är offentligt,  kommer att äga rum i stora sessionssalen i Vänersborgs kommunhus den 19 december 2011 kl 13.00.

Saab-bolagens begäran om sammanträde respektive förlängning publiceras på tingsrättens hemsida. (Se länklistan till höger)

 


2011-12-09

Rekonstruktören Guy Lofalk anmäler att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen

Rekonstruktören har idag anmält att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen, i strid mot lämnade instruktioner och mot bestämmelserna i 2 kap 15 § lagen om företagsrekonstruktion.

SAAB Automobile Aktiebolag har möjlighet att yttra sig över rekonstruktörens anmälan senast den 15 december 2011 kl 13.00.

Rekonstruktörens anmälan publiceras på tingsrättens hemsida.


2011-12-07

Rekonstruktören begär att företagsrekonstruktionen för SAAB-bolagen ska upphöra

Rekonstruktören Guy Lofalk har begärt att företagsrekonstruktionen för SAAB-bolagen ska upphöra. SAAB-bolagen, de borgenärer som var närvarande vid borgenärssammanträdet den 31 oktober 2011 samt de personer som ingår i borgenärskommittén kommer att ges tillfälle att yttra sig innan tingsrätten meddelar något beslut. Yttrandefristen löper ut torsdagen den 15 december 2011 klockan 13.00. Tingsrätten avser att meddela beslut i ärendet den 16 december 2011 klockan 14.00.

Enligt lagen om företagsrekonstruktion ska rätten på rekonstruktörens begäran besluta att rekonstruktionen ska upphöra om syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått.

Rekonstruktörens begäran publiceras på tingsrättens hemsida.

Protokoll med beslut i frågan om borgenärskommitté och dess sammansättning publiceras i kolumnen till höger.

 


2011-10-31

Protokoll från borgenärssammanträdet med protokollsbilaga publiceras i länklistan till höger.


2011-10-31

Inför dagens borgenärssammanträde publiceras preliminär rekonstruktionsplan och borgenärsförteckningar i länklistan till höger.

 


2011-10-28

Protokoll med beslut i anledning av återkallelsen av begäran om rekonstruktionens upphörande publiceras i länklistan till höger.

 


2011-10-28

SAAB-REKONSTRUKTÖREN HAR ÅTERKALLAT SIN BEGÄRAN OM REKONSTRUKTIONENS UPPHÖRANDE

Rekonstruktören Guy Lofalk har idag återtagit sin begäran om företagsrekonstruktionens upphörande. Borgenärssammanträdet den 31 oktober 2011 kl 10.00 kommer att hållas som planerat.

Rekonstruktörens inlaga publiceras på tingsrättens hemsida.

 


2011-10-27 

SKRIVELSE FRÅN SAAB AUTOMOBILE AB

Tingsrätten har mottagit en skrivelse från Saab Automobile AB. Skrivelsen finns publicerad på tingsrättens hemsida.

 


2011-10-27

BORGENÄRSSAMMANTRÄDET I SAAB-ÄRENDENA STÄLLS INTE IN

Tingsrätten har beslutat att för närvarande inte ställa in det planerade borgenärssammanträdet på måndag den 31 oktober kl. 10.


 

2011-10-27 

SAAB-BOLAGEN HAR INTE YTTRAT SIG ÖVER REKONSTRUKTÖRENS BEGÄRAN OM REKONSTRUKTIONENS UPPHÖRANDE

Fristen för SAAB-bolagen att yttra sig över rekonstruktörens begäran om rekonstruktionens upphörande gick ut idag kl 13.00. SAAB hade då inte inkommit med något yttrande. SAAB-bolagen begärde muntligen strax därefter ytterligare anstånd med yttrandet. Tingsrätten lämnade det beskedet att handläggningen skulle fortsätta enligt plan och att något ytterligare anstånd alltså inte medgavs.

Om SAAB-bolagen kommer in med ett yttrande innan tingsrätten fattat beslut i frågan, kommer tingsrätten dock naturligtvis att beakta yttrandet.


 

2011-10-24

Borgenärskommitté i SAAB´s företagsrekonstruktion

Ledarna har idag, i händelse av fortsatt företagsrekonstruktion, begärt att en borgenärskommitté utses. Ledarna har begärt att få en egen representant i kommittén.

Frågan om borgenärskommitté kommer att prövas vid borgenärssammanträdet den 31 oktober, om inte tingsrätten dessförinnan bestämmer att rekonstruk-tionen ska upphöra.

Ledarnas begäran publiceras på tingsrättens hemsida.

 


2011-10-21

SAAB-bolagens frist att yttra sig över rekonstruktörens begäran varar till den 27 oktober 2011 kl 13.00

SAAB-bolagen får tid till den 27 oktober 2011, kl 13.00, att yttra sig över rekonstruktörens begäran att rekonstruktionen i SAAB-bolagen ska upphöra.

Tingsrätten avser att pröva rekonstruktörens begäran före borgenärssammanträdet den 31 oktober 2011.

 


2011-10-21

SAAB-rekonstruktören begär att rekonstruktionen ska upphöra

Rekonstruktören Guy Lofalk har idag begärt att den inledda företagsrekonstruktionen för SAAB Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB ska upphöra.

SAAB-bolagen kommer att ges tillfälle att yttra sig över rekonstruktörens begäran innan tingsrätten meddelar beslut.

Rekonstruktörens begäran publiceras i kolumnen till höger.


2011-10-03

MEDLEMMARNA I UNIONEN HAR ÅTERKALLAT SINA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB

De medlemmar i Unionen som den 12 september 2011 ansökte om att SAAB Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB skulle försättas i konkurs, har idag återkallat sina ansökningar. Tingsrätten har översänt återkallelserna till SAAB Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB för yttrande senast den 10 oktober 2011.

Återkallelserna publiceras på tingsrättens hemsida.


 

2011-09-29

MEDLEMMARNA I LEDARNA HAR ÅTERKALLAT SINA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB

De medlemmar i Ledarna som den 12 september 2011 ansökte om att SAAB Automobile AB skulle försättas i konkurs, har idag återkallat sina ansökningar. Tingsrätten har översänt återkallelsen till SAAB Automobile AB för yttrande senast den 7 oktober 2011.

Återkallelsen publiceras i kolumnen till höger.


2011-09-28 

MEDLEMMARNA I IF METALL HAR ÅTERKALLAT SINA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB

De medlemmar i IF Metall som förra veckan ansökte om att SAAB Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB skulle försättas i konkurs, har idag återkallat sina ansökningar. Tingsrätten har avskrivit de återkallade ärendena från vidare handläggning.

Återkallelserna och tingsrättens avskrivningsbeslut publiceras på tingsrättens hemsida.

 


2011-09-22

KONKURSFÖRHANDLINGARNA MOT SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB DEN 26 SEPTEMBER 2011 HAR STÄLLTS IN

SAAB Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB har, med hänvisning till att Hovrätten för Västra Sverige beslutat om företagsrekonstruktion, begärt att konkursansökningarna mot bolagen förklaras vilande. Tingsrätten har bifallit begäran och förklarat konkursansökningarna vilande under den tid rekonstruktionen pågår.  Tingsrätten har samtidigt ställt in konkursförhandlingarna den 26 september 2011. 

Tingsrättens beslut publiceras i kolumnen till höger.


2011-09-21

FÖRETAGSREKONSTRUKTION FÖR SAAB AUTOMOBILE AB, SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB OCH SAAB AUTOMOBILE TOOLS AB

Efter det att Hovrätten för Västra Sverige idag beslutat om företagsrekonstruktion för SAAB Automobile AB, SAAB Automobile Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB har tingsrätten utsett advokaten Guy Lofalk till rekonstruktör. Tingsrätten har också bestämt att borgenärssammanträde ska hållas den 31 oktober 2011 kl 10.00. Sammanträdet kommer att äga rum i sessionssalen i kommunhuset, Sundsgatan 29, i Vänersborg.

Tingsrättens beslut publiceras i kolumnen till höger.

För frågor om rekonstruktionen hänvisas till rekonstruktören Guy Lofalk, Lofalk Advokatbyrå AB.

 


2011-09-20

NYA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB

Tingsrätten har idag mottagit ytterligare 1 179 respektive 43 ansökningar från anställda om att SAAB Automobile AB respektive Saab Automobile Powertrain AB ska försättas i konkurs. De anställda är medlemmar i fackförbundet Metall. Tingsrätten kommer under de närmaste dagarna att arbeta med att registrera ansökningarna.

Ansökningshandlingar publiceras på tingsrättens hemsida.

 

SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB HAR BESTRITT KONKURSANSÖKNINGARNA FRÅN DE ANSTÄLLDA

Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB har idag bestritt de ansökningar om konkurs som inkom från de anställda den 12 september 2011.

Bestridandena publiceras på tingsrättens hemsida.

 


2011-09-16

FYRA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB

Tingsrätten har, sent under eftermiddagen den 15 september 2011, mottagit fyra ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna publiceras på tingsrättens hemsida.

Tingsrätten kommer att, efter att ansökningsavgift inbetalts, kalla parterna till konkursförhandling inom de närmsta veckorna. Information om den fortsatta handläggningen av ärendena kommer att publiceras på hemsidan.

 

ÅTERKALLELSE

En av de anställda hos SAAB Automobile AB har den 15 september 2011 återkallat sin konkursansökan mot SAAB Automobile AB. Tingsrätten har valt att inte publicera sökandens namn på hemsidan. Återkallelsen publiceras på hemsidan utan att sökandens namn framgår.

 

ÅTERKALLELSE

Tingsrätten har idag mottagit en återkallelse av konkursansökan mot SAAB Automobile AB från sökanden i ärendet K 4343-11. Återkallelsen finns publicerad på tingsrättens hemsida.

 


2011-09-14

YTTERLIGARE KONKURSANSÖKAN MOT SAAB AUTOMOBILE AB

Tingsrätten har idag från ett bolag mottagit en ansökan om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. Tingsrätten har valt att inte publicera sökandens namn. Ansökningshandlingen publiceras på hemsidan utan att sökandens namn framgår. (Se länklistan till höger.)

Tingsrätten kommer att kalla parterna till konkursförhandling inom de närmaste veckorna. Information om den fortsatta handläggningen av ärendet kommer att publiceras på hemsidan.

 


2011-09-13

KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB

Tingsrätten har kallat parterna till konkursförhandling den 26 september 2011 kl 09 :00. Förhandlingen är offentlig. Förhandlingen kommer att hållas på svenska språket. Tingsrätten kommer att reservera ett antal platser i förhandlingssalen till medierepresentanter. Om antalet platser i salen inte räcker till, kan tingsrätten erbjuda möjlighet att följa förhandlingen i annan förhandlingssal via videolänk.

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma under förhandlingen. Ljudupptagning är tillåten.

Tingsrätten upplyser om att konkursförhandlingen kan komma att ställas in om borgenärerna återkallar ansökningen eller SAAB Automobile AB skriftligen medger ansökningen.

För vidare information om tingsrättens handläggning av ärendet hänvisas i första hand till Vänersborgs tingsrätts hemsida, www. vanersborgstingsratt.
domstol.se . Informationen på hemsidan kommer att uppdateras löpande. Inlagor i konkursärendet jämte tingsrättens protokoll m.m. kommer löpande att läggas ut på hemsidan.

 


2011-09-13 

KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB

Tingsrätten har kallat parterna till konkursförhandling den 26 september 2011 kl 13:00. Förhandlingen är offentlig. Förhandlingen kommer att hållas på svenska språket. Tingsrätten kommer att reservera ett antal platser i förhandlingssalen till medierepresentanter. Om antalet platser i salen inte räcker till, kan tingsrätten erbjuda möjlighet att följa förhandlingen i annan förhandlingssal via videolänk.

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma under förhandlingen. Ljudupptagning är tillåten.

Tingsrätten upplyser om att konkursförhandlingen kan komma att ställas in om borgenärerna återkallar ansökningen eller SAAB Automobile Powertrain AB skriftligen medger ansökningen.

För vidare information om tingsrättens handläggning av ärendet hänvisas i första hand till Vänersborgs tingsrätts hemsida, www. vanersborgstingsratt.
domstol.se . Informationen på hemsidan kommer att uppdateras löpande. Inlagor i konkursärendet jämte tingsrättens protokoll m.m. kommer löpande att läggas ut på hemsidan.

 


2011-09-13 

KONKURSANSÖKAN MOT SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB

Under gårdagen har medlemmar i fackförbundet Unionen, utöver 770 ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs, till tingsrätten ingett även 106 ansökningar om att dotterbolaget SAAB Automobile Powertrain AB ska försättas i konkurs.

Ansökningshandlingarna samt information om handläggningen av dessa ärenden kommer att publiceras på hemsidan.

 


2011-09-12

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT GÄLLANDE FÖRETAGSREKONSTRUKTION (SAAB)

Vänersborgs tingsrätt avslog den 9 september 2011 SAAB Automobile AB:s, SAAB Automobile Powertrain AB:s och Saab Automobile Tools AB:s ansökningar om företagsrekonstruktion.

De tre bolagen har idag inkommit med ett överklagande av tingsrättens avslagsbeslut. Tingsrätten kommer under tisdagen att skicka överklagandet och tingsrättens akter i ärendena till Hovrätten för Västra Sverige. 

Överklagandet med bilagor finns i kolumnen till höger.

För frågor om hovrättens handläggning och prövning hänvisas till Hovrätten för Västra Sverige.

 


2011-09-12 

KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB

Vänersborgs tingsrätt har idag mottagit ca knappt 900 ansökningar från vissa SAAB-anställda om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. De anställda som har gett in ansökningarna är medlemmar i fackföreningarna Unionen och Ledarna.

Ansökan om konkurs från Unionen och Ledarna samt delgivningsuppdrag finns i kolumnen till höger.

 


 

2011-09-08 

BESLUT I FRÅGAN OM REKONSTRUKTION FÖR SAAB

Vänersborgs tingsrätt har denna dag kl. 14.00 beslutat att avslå SAAB Automobile Aktiebolags, Saab Automobile Powertrain AB:s och Saab Automobile Tools AB:s ansökningar om företagsrekonstruktion. Beslutet finns utlagt på denna hemsida (se länk till höger).   

 


2011-09-07

TIDPUNKT FÖR BESLUT GÄLLANDE FÖRETAGSREKONSTRUKTION FRÅN SAAB

Som Vänersborgs tingsrätt tidigare informerat om har tingsrätten idag mottagit ansökningar om företagsrekonstruktion från SAAB Automobile AB, SAAB Automobile Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB. Tingsrätten informerar nu om att beslut i ärendena kommer att meddelas torsdagen den 8 september 2011 kl. 14.00. Beslutet kommer att läggas ut på denna hemsida.

De domare som medverkat i beslutet kommer att finnas tillgängliga i tingsrättens tingssal 1 från kl. 14:00 för att kommentera det.  

 


2011-09-07 

ANSÖKAN OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION FRÅN SAAB

Vänersborgs tingsrätt har idag mottagit ansökningar om företagsrekonstruktion från SAAB Automobile AB, SAAB Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB. Tingsrätten kommer senare under dagen att på hemsidan lämna information om när beslut i ärendena kommer att meddelas.

Ansökningshandlingarna finns i kolumnen till höger.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-04-10


2011-11-03




Senast ändrad: 2014-12-23

Länkar

Huvuddragen i ett konkursförfarande

Information om bevakningsförfarande i korthet


2014-12-23

Framställan om förskottsbetalning, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, medförvaltaren, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6779-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6780-11


 

2014-08-14

Protokoll med beslut gällande förskott på konkursförvaltarnas arvoden

K 6778-11 (Saab Automobile AB)

K 6778-11 (Saab Automobile AB, medförvaltaren)

K 6779-11 (Saab Automobile Tools AB)

K6780-11 (Saab Automobile Powertrain AB)


 

2014-07-01

Framställan om förskottsbetalning, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, medförvaltaren, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6779-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6780-11


 

2014-06-23

Begäran och beslut
bevakningsförf. K 6778-11 

Underrättelse, K 6778-11


 

2014-01-21

Protokoll med beslut gällande förskott på konkursförvaltarnas arvoden

K 6778-11 (Saab Automobile AB)

K 6778-11 (Saab Automobile AB, medförvaltaren)

K 6779-11 (Saab Automobile Tools AB)

K 6780-11 (Saab Automobile Powertrain AB)


 

2013-12-23

Framställan om förskottsbetalning, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, medförvaltaren, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6779-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6780-11


 

2013-08-30

Protokoll med beslut gällande förskott på konkursförvaltarnas arvoden

K 6778-11 (Saab Automobile AB)

K 6778-11 (Saab Automobile AB, medförvaltaren)

K 6779-11 (Saab Automobile Tools AB)

K 6780-11 (Saab Automobile Powertrain AB)


 

2013-07-01

Framställan om förskottsbetalning, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, medförvaltaren, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6779-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6780-11


 

2013-06-18

Begäran och beslut, bevakningsförf. K 6780-11

Underrättelse, K 6780-11


 

2013-02-27

Begäran och beslut, bevakningsförf. K 6779-11

Underrättelse, K 6779-11


 

2013-01-14 

Protokoll med beslut gällande förskott på konkursförvaltarens arvode 

K 6778-11 (Saab Automobile Aktiebolag)

K 6779-11 (Saab Automobile Tools AB)

K 6780-11 (Saab Automobile Powertrain AB)


 

2012-12-04

Framställan om förskottsbetalning, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, medförvaltaren, K 6778-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6779-11

Framställan om förskottsbetalning, K 6780-11


 

 2012-11-15

Ansökan med beslut om anstånd med förvaltarberättelse, K 6778-11

Ansökan med beslut om anstånd med förvaltarberättelse, K 6779-11

Ansökan med beslut om anstånd med förvaltarberättelse, K 6780-11


 

2012-04-27

Protokoll från edgångssammanträde i Saab Automobile AB

Protokoll från edgångssammanträde i Saab Automobile Tools AB

Protokoll från edgångssammanträde i Saab Automobile Powertrain AB

 

 


2012-04-16

Redogörelse från Guy Lofalk


 

2012-04-10

Sammfattning av konkursbouppteckning

SAAB Automobile Aktiebolag

SAAB Automobile Tools AB

SAAB Automobile Powertrain AB

 

 

 


 

2012-01-12

Beslut om medförvaltare, K 6778-11

Beslut om medförvaltare, K 6779-11

Beslut om medförvaltare, K 6780-11

 


2012-01-11

Yttrande från Tillsynsmyndigheten 

Bilagor till yttrandet

 


2012-01-09

Begäran om medförvaltare

 


2011-12-19

Beslut om konkurs och utseende av förvaltare K 6778-11

Beslut om konkurs och utseende av förvaltare K 6779-11

Beslut om konkurs och utseende av förvaltare K 6780-11

Överklagandehänvisning


 

2011-12-19

Konkursansökan frå Saab-bolagen

Bilagor till ansökan


 

2011-12-16

Dagordning inför sammanträdet 2011-12-19

 


2011-12-16

Beslut entledigande av rekonstruktör


2011-12-15

Begäran om förordnande av ny rekonstruktör


2011-12-14

Begäran om entledigande från uppdraget som rekonstruktör och förordnande av ny rekonstruktör


2011-12-13

Begäran om sammanträde

Begäran om förlängning av rekonstruktionen


 

2011-12-09

Anmälan att Saab Automobile AB ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen


2011-12-07

Begäran om upphörande av företagsrekonstruktion


2011-11-03

Beslut i fråga om borgenärskommitté


2011-10-31

Protokoll från borgenärssammanträdet

Beslut avkunnat vid borgenärssammanträdet

Presentation förevisad vid borgenärssammanträdet


2011-10-31

Preliminär rekonstruktionsplan

Borgenärsförteckning Saab Automobile AB

Borgenärsförteckning Saab Automobile Powertrain AB

Borgenärsförteckning Saab Automobile Tools AB


2011-10-28

Protokoll med beslut i anledning av återkallelse


2011-10-28

Återkallelse av begäran om rekonstruktionens upphörande


2011-10-27

Skrivelse från Saab Automobile AB


2011-10-24

Begäran om borgenärskommitté


2011-10-21

Begäran om upphörande av företagsrekonstruktion
SAAB Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB


2011-10-03

Återkallelse från Unionen - ansökan mot Saab Automobile AB

Återkallelse från Unionen - ansökan mot Saab Automobile Powertrain AB


2011-09-29

Återkallelse från Ledarna


2011-09-28

Återkallelse från IF Metall med påtecknat beslut betr. ansökan mot Saab Automobile AB

Återkallelse från IF Metall med påtecknat beslut betr. ansökan mot Saab Automobile Powertrain AB


2011-09-22

Beslut gällande vilandeförklaring


2011-09-21

Beslut gällande företagsrekonstruktion:

Ä 5688-11
Saab Automobile Aktiebolag

Ä 5689-11
Saab  Automobile Powertrain AB

Ä 5690-11
Saab Automobile Tools AB


Konkursansökan från Metall, K 4446-11, 2011-09-20

Delgivningsmissiv

Delgivningsuppdrag

 

Konkursansökan från Metall mot Saab Automobile Powertrain AB, K 5625-11, 2011-09-20

Delgivningsmissiv

Delgivningsuppdrag


Konkursansökan med bilaga, K 4387-11, 2011-09-15

Konkursansökan med bilaga, K 4388-11, 2011-09-15

Konkursansökan med bilaga, K 4389-11, 2011-09-15

Konkursansökan med bilaga, K 4390-11, 2011-09-15


Konkursansökan från borgenär, K 4343-11, 2011-09-14

Återkallelse


Konkursansökan från Unionen

Delgivningsuppdrag

Återkallelse 

Bestridande K 3320-11

Bestridande K 3320-11 (bilaga)

 

Konkursansökan från Ledarna

Delgivningsuppdrag

 

Konkursansökan från Unionen mot Saab Automobile Powertrain AB

Delgivningsuppdrag

Bestridande K 4226-11

Bestridande K 4226-11 (bilaga)


Överklagande gällande företagsrekonstruktion 

Bilagor

 

Tingsrättens BESLUT
i frågan om företagsrekontruktion för SAAB.

 

Ansökan om företagsrekonstruktion:

SAAB Automobile AB

SAAB Powertrain AB

SAAB Automobile Tools AB


Mediegruppen, Domstolsverket