JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppmärksammat mål

Västlänken

Trafikverket har vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd att anlägga Västlänken och Olskrokens planskildhet (mål M 638-16).

Västlänken är en cirka åtta km lång järnvägssträcka under Göteborg varav drygt sex km går i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Det uppgivna syftet med Västlänken är att öka järnvägens kapacitet och framkomligheten så att resandet i Göteborg och Västsverige underlättas.

I öst ansluter Västlänken till Olskroken planskildhet som innebär en ombyggnad till fullständig planskildhet av knutpunkten mellan bland annat Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra Stambanan. Det uppgivna syftet med Olskroken planskildhet är att öka järnvägens kapacitet och framkomlighet samt öka driftsäkerheten i hela Västsveriges järnvägssystem.

Hela anläggningsprojektet kommer att pågå under totalt 8-10 år. Arbetena innefattar bl.a. schakt i jord och sprängning av bergtunnlar, underjordsanläggningar, installationsarbeten, bortledande av grundvatten och infiltration av vatten.

Huvudförhandling har hållits den 2 – 12 oktober 2017.

Dom meddelas onsdagen den 31 januari 2018.
Deldomen i väsentliga delar finns tillgänglig under fliken deldom i kolumnen till vänster.

Ansökan, exkl. handlingar där personuppgiftslagen ställer hinder i vägen finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/miljodomsansokan-vastlanken/

Enligt uppgift finns på hemsidan alla handlingar utom

- fullmakter,

- sakägarförteckning,

- Bilaga 13 B-Samrådsredogörelse bilaga A till Samrådsredogörelsen -Inbjudan till samråd jämte sändlista ,

- Bilaga 5.0.1-Turbidity-Induced Changes in Reactive Distance of Rainbow Trout och

- Bilaga 5.0.10-ASA S3/SC1.4 TR-2014 Sound Exposure Guidelines for Fishes and Sea Turtles: A Technical Report prepared by ANSI-Accredited Standards Committee S3/SC1 and registered with ANSI
Senast ändrad: 2018-01-31

För mer information kontakta:

Göran Stenman
rådman
0521-27 02 16

Målnummer:
M 638-16