JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhandlingsordning

 

Förhandlingsordning
Västlänken och Olskrokens planskildhet

Rätten:
Rådmannen Göran Stenman
Tekniska rådet Roger Ödmark
De särskilda ledamöterna Dan Löfving och Stig Hård

Protokollförare:
Beredningsjuristen Carolina Bergholtz

 

 

Allmänt

Stor del av förhandlingstiden kommer att användas av Trafikverket för presentation av ansökt verksamhet och dess konsekvenser i olika avseenden. Myndigheter och övriga kommer till tals vid de tillfällen som anges nedan. Rätten fördelar ordet och den som yttrar sig har att för protokollet ange sitt namn.

De synpunkter som lämnats skriftligen utgör del av processmaterialet och det finns inget krav på att skriftligen framförda synpunkter och yrkanden måste framföras även muntligen.

 

 

Dag 1. Måndag den 2 oktober kl. 09.00

Inledning

 1. Trafikverkets och myndigheternas företrädare liksom de professionella ombud som så vill presenterar sig. Övriga som vill anmäla sitt deltagande antecknar sig på deltagarlistor.
 2. Föreligger hinder mot huvudförhandling?
 3. Domstolen lämnar information om vad som gäller för huvudförhandlingen.
 4. Trafikverket framställer sina yrkanden.
 5. Myndigheter och sakägare ges möjlighet att kort ange sin inställning till Trafikverkets yrkanden.
 6. Trafikverket redogör för projektet Västlänken och Olskroken planskildhet inkl. val av sträckning.
 7. Trafikverket redogör översiktligt för planerad vattenverksamhet, regeringens tillåtlighetsbeslut, rådighet, omgivningsförhållanden, planförhållanden och genomförda utredningar.
 8. Trafikverket redogör för vilka fastigheter som enligt verkets mening teoretiskt kan drabbas av skada till följd av ansökt vattenverksamhet; grundvattenbortledning och arbeten i ytvatten.  (det är endast ägarna till dessa fastigheter och innehavare av särskild rätt till dessa fastigheter som är sakägare i målet om vattenverksamhet och med hänsyn härtill kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnader).
 9. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att redovisa sin inställning vad gäller regeringens tillåtlighetsbeslut och de övriga frågor som Trafikverket berört under dagen samt att ställa frågor med anledning härav (längre framställningar av pläderingskaraktär hör hemma under punkten Slutanföranden under förhandlingens sista dag).

Eventuella önskemål om syn framställs.

 

Dag 2 – 4(6). Tisdag – torsdag den 3 - 5 oktober, med reservdagar fredag 6 oktober (främst för eventuell syn) och måndag den 9 oktober.

Ansökt vattenverksamhet  

 1. De som vill anmäla sitt deltagande antecknar sig på deltagarlistor.
 2. Trafikverket redogör för föreliggande grundvattenförhållanden, hydrogeologi, stabilitet.
 3. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att ställa frågor med anledning av vad Trafikverket anfört under punkten 2.
 4. Trafikverket redogör vad gäller ansökt vattenverksamhet i form av bortledande av grundvatten för
  1. planerad verksamhet och anläggningar härför,
  2. skyddsåtgärder (bl.a. olika injekteringsklasser och möjliga sätt att begränsa vatteninläckage),
  3. möjlig påverkan på motstående intressen under anläggningsskede respektive driftskede,
  4. kontrollfrågor och
  5. villkorsförslag.
 5. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och lämna villkorsförslag avseende ansökt grundvattenbortledning.
 6. Trafikverket redogör för övrig ansökt vattenverksamhet för
  • planerad verksamhet och anläggningar härför,
  • skyddsåtgärder,
  • möjlig påverkan på motstående intressen under anläggningsskede respektive driftskede,
  • kontrollfrågor och
  • villkorsförslag.
 7. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och lämna villkorsförslag avseende verksamheten under punkten 6.
 8. Trafikverket redogör för hur verket anser att ersättningsfrågor till följd av vattenverksamheten ska hanteras.
 9. Remissmyndigheter och sakägare ges möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och lämna villkorsförslag avseende hanteringen av ersättningsfrågor.
 10. Sakägare redogör för sina yrkanden och synpunkter avseende  ansökt vattenverksamhet (sannolikt torsdag 5 oktober). Härvid kan frågor rörande enskilda fastigheter tas upp.

 

Dag 7 - 8. Tisdag – onsdag den 10 - 11 oktober.

Miljöfarlig verksamhet, områdesskydd, artskydd och kulturmiljö.

 1. De som vill anmäla sitt deltagande antecknar sig på deltagarlistor.
 2. Trafikverket redogör för buller och vibrationer innefattande redogörelse för tillämpliga riktvärden, skyddsåtgärder samt förslag till villkor och kontroll i dessa delar.
 3. Trafikverket redogör för energianvändning samt utsläpp till luft och de transporter som följer med ansökt verksamhet; inkluderande hur regeringens villkor 2 om transporter och villkor 3 om energianvändning samt utsläpp till luft ska uppfyllas samt skyddsåtgärder och förslag till villkor och kontroll i dessa delar.
 4. Trafikverket redogör för planerad masshantering, frågor hänförliga till förorenad mark/massor och damning samt förslag till villkor och kontroll i dessa delar.
 5. Trafikverket redogör för utsläpp av vatten, planerade åtgärder till skydd för negativ påverkan på grund- och ytvatten (regeringens villkor 5) samt förslag till villkor och kontroll i dessa delar.
 6. Trafikverket redogör för planerade åtgärder för att minimera risker för översvämningar (regeringens villkor 4) samt eventuella förslag till villkor i denna del.
 7. Trafikverket redogör för säkerhetsfrågor (utifrån regeringens villkor 6) samt eventuella förslag till villkor i denna del.
 8. Trafikverket redogör för Natura 2000-frågor samt försiktighetsmått, villkor och kontroll i dessa delar del.
 9. Trafikverket redogör för artskyddsfrågor samt försiktighetsmått, villkor och kontroll i dessa delar del.
 10. Trafikverket redogör för föreliggande kultur- och stadsmiljöfrågor, inkl. hur regeringens villkor 1 beträffande dessa frågor ska uppfyllas liksom åtgärder för bevarande av träd, samt frågor om villkor och kontroll i angivna avseenden.
 11. Trafikverket redogör för ansökta verksamheters påverkan på boende, näringsverksamheter, framkomlighet i staden o.dyl.
 12. Trafikverket redogör för eventuella ersättningsfrågor till följd av ansökt miljöfarlig verksamhet och verkets syn på hur dessa bör hanteras.
 13. Myndigheter och sakägare ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

I anslutning till punkterna ovan ges myndigheter och övriga närvarande möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Dag 9. Torsdag den 12 oktober.

Kontrollprogram, övriga villkorsfrågor samt slutanföranden

 1. De som vill anmäla sitt deltagande antecknar sig på deltagarlistor.
 2. Trafikverket redogör för kontroll och övriga villkorsfrågor.
 3. Trafikverket redogör för föreliggande tidsplan samt utvecklar skälen för yrkandena om arbetstid, igångsättningstid, tid för anmälan av oförutsedd skada samt verkställighetstillstånd.
 4. Trafikverket redogör för ansökt verksamhets förenlighet med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken samt, vad gäller ansökt vattenverksamhet, bestämmelsen om samhälls-ekonomisk tillåtlighet i 11 kap. 6 § miljöbalken
 5. Frågor och synpunkter från remissinstanser och övriga närvarande.
 6. Trafikverkets, myndigheters och sakägares slutanföranden.
 7. Rättegångskostnader.

I anslutning till punkterna ovan ges myndigheter och övriga närvarande möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

 

Dag 10 – 11. Måndag – tisdag den 16 – 17 oktober. Reservdagar.
Senast ändrad: 2017-09-26