JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tidsplan

Följande tidsplan gäller för Mark- och miljödomstolens handläggning.

  1. Huvudremissinstanserna ges möjlighet att inkomma med synpunkter på nödvändiga kompletteringar av ansökan före april månads utgång.
  2. Trafikverket ges möjlighet att komplettera ansökan utifrån domstolens och remissmyndigheternas synpunkter senast den 15 juni 2016.
  3. Kungörelsen skickades till sakägare, myndigheter och tidningar den 13 oktober 2016.
  4. Remissmyndigheter, sakägare och andra intresserade har nu möjlighet att senast den 15 februari 2017 inkomma med synpunkter på ansökan.
  5. Trafikverket är förelagt att bemöta inkomna synpunkter och yttranden senast den 15 maj 2017.
  6. Remissinstanser, sakägare och övriga får senare möjlighet att ta del av/bemöta Trafikverkets svar.
  7. Huvudförhandling äger rum v. 40 - 42 med början måndagen den 2 oktober 2017 kl. 09.00 i Kajskjul 105 på Bananpiren i Göteborg.
  8. Dom meddelas troligen i januari 2018.Senast ändrad: 2017-09-26